Geologija Carske bare

GEOLOGIJA

 

Geološku građu šire okoline Specijalnog rezervata prirode “ Carska bara” čine sedimenti pleistocenske  i holocenske starosti. Članove pleistocena sačinjavaju lesoidni sedimenti, les, sedimenti facije povodnja kao i najmlađi lesoidni sedimenti Varoške terase. Halocenu pripadaju sedimenti prve aluvijalne terase Dunava i Tise; sedimenti terasiranih aluvijalnih ravni Tamiša i Begeja, aluvijlni sedimenti i barski  sedimenti na površini terase. Najstarije geološke formacije na ovoj teritoriji su lesovi. To je žuta izuzetno niska stena, nastala eolskom akumulacijom. Lesoidne tvorevine severno od Dunava ulaze u sastav Titelske zaravni. smenjivanje prašinastog lesa sa glinovitim i umetanje fluvijalnih sekvenci svedoči da je poreklo materijala kombinovano od eolskog singenetskog donetog iz periglacijalnih oblasti, do eolskog pretaložovanog i fluvijalnog donetog vodenim tokovima. Barski sedimenti zastupljeni su na na površini druge i prve lesne terase i površini terasastih aluvijalnih ravni. Močvarni predeli imaju veoma malo taloga. Zadržavanjem vode u močvarama i barama izlučuje se šalitra pa se takvi areali pretvaraju u slatinasta zemljišta. Barski sedimenti istaloženi su u napuštenim rečnim koritima, rukavcima i meandrima. Ima ih i u veštački stvoranim jezerima.

Add comment

Security code
Refresh