Fauna riba na Carskoj bari

FAUNA RIBA

Postavite kursor na sliku za objašnjenje i uvećanje fotografije, naslovi obeleženi ZELENO takođe sadrže dodatno objašnjenje.  

                                                           

      

 

Delovi Rezervata koji su trajno pod vodom i površine koje se povremeno plave, predstavljaju značajan vodeni prostor za prirodnu reprodukciju ribe koje ovde dolaze na mrest i ishranu iz Starog Begeja. Riblja fauna je bogata i raznovrsna. Prema prikupljenom ihtiološkom materijalu na području je konstatovano postojanje 24 vrsta riba iz 7 familija:

 

Familija Esocidae

       - Esox lucius -   ŠTUKA

Familija šarana – Cyprinidae

       - Rutilus rutilus

       - Ctenopharyngodon idella - beli amur

       - Scardinius erytrophtalmus - crvenperka

       - Aspius aspius

       - Tinca tinca - linjak

       - Alburnus alburnus

       - Blinca bjoerkna

       - Abramis brama - DEVERIKA

       - Abramis sapa

       - Abramis ballerus

       - Rhodeus sericeus amarus

       - Carrasius carrasius - srebrni karaš

       - Carrasius carpio

       - Hypophthalmichtys molitrix - beli tolstolobik

       - Aristichthys nobilis - sivi tolstolobik

Familija Cobitidae

        - Misgurnus fosilis - ČIKOV

Familija Soluridae

        - Silurus glanis - som

Familija Ictaluridae

        - Ictalurus nebulosus - somić

Familija Centrarchidae

        - Lepomis gibosus - SUNČANICA

Familija Percidae

        - Stizostendion lucioperca - smuđ

        - Perca fluviatilis - bandar

        - Gymnocephalus cernua - balavac

 

U Rezervatu se nalazi i vrsta riba koja se nalazi na spisku prirodnih retkosti za Vojvodinu. Jedna od njih je i GAVČICA(Rhodeus sericeus amarus). To je indikator kvaliteta voda.

 

 Smuđ (Stizostendion lucioperca St)