Ekološke karakteristike Carske bare

EKOLOŠKE KARAKTERISTIKE

 

Područje Specijalnog rezervata prirode “Carska bara” pruža raznovrsne mogućnosti za život jer se sastoji od mozaično raspoređenih jezersko-ribnjačkih, rečnih, barskih, močvarnih, livadskih, slatinskih, stepskih, šumskih i oraničnih ekosistema ispresecanih brojnim kanalima , nasipima i poljskim putevima.

Njegove osnovne ekološke karakteristike obuhvataju sve abiotičke uslove sredine, čoveka kao značanog faktora izmene tih uslova i kompletan živi svet ovog prostora, pre svega, biljni pokrivač kao bazu za animalnu komponentu bioceneze. S obzirom da su na ovim terenima  zastupljena dva dijametralno suprotna tipa vegetacije: s jedne strane azonalna vodena i močvarna, a s druge strane zonalna stepska sa enklavama intrazonalnih slatina, očigledno je da se može govoriti o predeonim odlikama prostora kao celine.

Zato se u ekološkom pogledu ovaj prostor može podeliti na dve subceline:

 

1.Tok Starog Begeja (sa azonalnom močvarnom vegetacijom)

 

2.Područje Mužljanskog, Botoškog i Farkaždinskog rita (zonalna  stepska sa enklavama intrazonalnih slatina).

 

Glavne  promene prirodnih ekoloških uslova na staništu desile su se 1971. godine, kada je za plovidbu osposobljen novoprokopani kanal kojim su potekle vode Begeja i  pregrađen dotadašnji tok Begeja na  15-tom km (kod upravne zgrade ribnjaka „Ečka”). Stari tok Begeja u dužini 10 km je odvojen od vodotokova Tise i Begeja, okružen nasipima, sa diktiranim vodnim režimom, što je izmenilo izvorne odlike ovog područja.

 

 

Nedostatak povremenih poplava u vreme kada to priroda diktira, doveo je do promena karaktera ekosistema. Sem toga, na delove ekosistema okolnih bara: Tiganjice, Zagnjenice i dela Perleske bare, na desnoj obali novoprokopanog korita Begeja, uticala je i činjenica da se iskopanim materijalom dobijenim za vreme radova, nasipane ove bare i samim tim su one postale pliće. Tada dolazi do naglog bujanja vodenih  makrofita, smanjenja površina vodnih ogledala, obrastanja čitavih kompleksa mladicama vrba, odnosno, do ubrzanih sukcesivnih promena u ekosistemu.

Comments   

 
-1 #4 Carska bara 2014-07-07 11:31
Za one koji žele nešto više da znaju o ovoj temi:

Zonalna (klimazonalna) vegetacija - predstavlja tip potencijalne vegetacije (zajednica) koja ima široko rasprostranjenj e u vidu jasnih geografskih ili visinskih zona i koja je uslovljena pre svega opštim klimatskim prilikama prostora. Opšti klimatski uslovi karakteristični za datu oblast, mogu u znatnoj meri da veriraju ili da budu modifikovani u vezi sa lokalnim uticajima pa se u datoj oblasti pored tipične, zonalne vegetacije, mogu razviti i drugi tipovi vegetacije, odnosno intrazonalna, azonalna i ekstrazonalna vegetacija.

Intrazonalna vegetacija - nikada ne obrazuje svoju zonu, već se javlja u okviru određenih vegetacijskih zona (vegetacija zaslanjenih terena uvek ide u zonu stepe ili pustinje; sfagnumske tresave u zoni četinarskih šuma).

Azonalna vegetacija - kao i intrazonalna nema svoj vegetacijski pojas ali može da se javi u okviru bilo koje vegetacijske zone ( npr. livada)

Ekstrazonalna vegetacija - ima svoj pojas ali zbog specifičnih lokalnih uslova može da se razvije i izvan te zonalne oblasti. Takav tip vegetacije su dubrave koje u oblasti krupnolisnih listopadnih šuma predstavljaju zonalni tip vegetacije a u stepskoj zoni se javljaju kao fragmenti, odnosno ekstrazonalna vegetacija.
(Izvor: Armin Macanović, Biljne zajednice)
Quote
 
 
0 #3 Carska bara 2014-07-07 11:13
Azonalna vegetacija - vegetacija koja nije uslovljena opštim klimatskim prilikama i zato nije rasprostranjena u vidu određenih zona, odnosno nema svoj vegetacijski pojas ali može da se javi u okviru bilo koje vegetacijske zone. Ona je uslovljena dominacijom određenih lokalnih faktora (npr. vegetacija plavnih livada uslovljena je vlažnošću zemljišta tako da se može razviti i u šumskoj, stepskoj, polupustinjskoj i sl. zoni).
Quote
 
 
-1 #2 Jvn 2014-04-29 09:27
Azonalno u ovom slucaju znaci da mocvarna vegetacija po prirodnoj zoniranosti suma ne bi trebalo da je tu, vec je izazvana nekim ekoloskim faktorom, u ovom slucaju viskom stagnirajuce vode, i tu se javlja vegetacija koja odgovara tim uslovima, tj mocvarna vegetacija, koja se po razlikuje od hrastovih suma koje se po prirodi nalaze u ovoj zoni
Quote
 
 
-1 #1 pitanje 2013-06-26 19:03
sta znaci rec azonalnom, molim za pojasnjenje ?
Quote
 

Add comment

Security code
Refresh